Certificat de nivell bàsic (A2)

El certificat de nivell bàsic de català (A2 segons el codi del marc europeu comú de referència per a les llengües) acredita que el parlant té uns coneixements de català suficients per mantenir converses quotidianes de baixa dificultat amb ajuda de l’interlocutor, així com capacitat per escriure textos breus simples. Les proves per obtenir-lo són…