Certificat de nivell superior (C2)

El certificat de nivell superior (C2 segons el marc europeu comú de referència per a les llengües) acredita que el parlant té un molt alt coneixement de català i pot produir textos orals i escrits de gran complexitat i extensió, amb adequació al registre requerit en cada cas. El certificat és expedit per la Direcció…