Certificat de nivell superior (C2)

El certificat de nivell superior (C2 segons el marc europeu comú de referència per a les llengües) acredita que el parlant té un molt alt coneixement de català i pot produir textos orals i escrits de gran complexitat i extensió, amb adequació al registre requerit en cada cas. El certificat és expedit per la Direcció…

Certificat de nivell elemental (B1)

El certificat de nivell elemental (B1 segons el marc europeu comú de referència per a les llengües) acredita que el parlant pot tenir una conversa en català de poca complexitat amb certa fluïdesa, així com escriure textos breus de baixa dificultat. La prova és gestionada per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat…