Nivell de suficiència (C1)

El nivell de suficiència (C1 segons el marc europeu comú de referència per a les llengües) acredita que el parlant té uns coneixements lingüístics suficients com per mantenir una conversa fluïda en la major part de les circumstàncies, que pot treballar en català, i que té una alta competència escrita en aquesta llengua. La prova…

Nivell intermedi (B2)

El nivell intermedi (B2 segons el marc europeu comú de referència per a les llengües) és un certificat que acredita uns coneixements de català suficients per mantenir una conversa fluïda en un nivell mitjà de complexitat, així com escriure textos de certa dificultat. El certificat és expedit per la Direcció General de Política Lingüística de la…

Certificat de nivell bàsic (A2)

El certificat de nivell bàsic de català (A2 segons el codi del marc europeu comú de referència per a les llengües) acredita que el parlant té uns coneixements de català suficients per mantenir converses quotidianes de baixa dificultat amb ajuda de l’interlocutor, així com capacitat per escriure textos breus simples. Les proves per obtenir-lo són…